» Təkrar emal

Təkrar emal

Bizim mini zavod istifadə edilmiş plastik şüşələri polietilen tereftalat və flekslərinə çevirmək və alüminium qutuları emal etmək üçün nəzərdə tutulub. Plastik şüşələrin emalının  texnoloji prosesinə materialın xırdalanması, yuyulması, flotasiyası və qurudulması daxildir. Plastik şüşələrin emalı zamanı əldə edilmiş plastik flekslər kifayət qədər təmizlik dərəcəsinə malikdirlər. Plastik şüşələrin uğurlu emalı üçün bir sıra zəruri əməliyyatlar yerinə yetirmək lazımdır:

ÜYÜDÜLMƏ
Toplanan şüşələr  rənglərlə çeşidləndirilir, qapaqlardan və etiketlərdən azad edilir. Kiçik dəyirmana yüklənmiş plastik şüşələr flekslərə parçalanır.


YUYULMA
Plastik şüşələr üyüdüldükdən  sonra xüsusi hazırlanmış axın vasitəsi ilə sürtülmə və su daxil olmaqla təmizlənir.


YAXALAMA
Yuma prosesinin axırıncı mərhələsində plastik flekslər su ilə tərtəmiz  yuyulur. Nəticədə, məhsul çirkdən və yuyucu vasitələrdən azad edilir.


QURUTMA 
Prosesin son mərhələsində isti hava axını plastik fleksləri axıtma sisteminə drenaj və nəql etmək üçün istifadə olunur. Qurutma borusu qurğusu isti havanın təsiri altında qalıq səthin nəmini buxarlandırmaq  üçün istifadə olunur. Nəmlik hava ilə uzaqlaşdırılır və atmosferə qarışır.


AQLOMERASIYA
Bu mərhələdə  təmizlənmiş fleks yüksək temperaturlara məruz qalır və plastik yığılmaların kiçik parçalarına çevrilir.


QRANULYASIYA
İstehsalın bu mərhələsində xüsusi təzyiq verilir. Xüsusi avadanlıqlarda aqlomerat temperatur və təzyiqə məruz qalır, müntəzəm forma qəliblərinə çevrilir.


ALÜMINIUM QUTULARIN TƏKRAR EMAL PROSESI
Alüminium qutuların təkrar
emalıalüminium qutular və avtomobil bazarı üçün zəruri bir prosesdir. Bu prosesdə müəyyən çətinliklər var. Buna baxmayaraq, ekoloji planda və iqtisadiyyat baxımından bəşəriyyət üçün təkrar emal çox vacibdir.

SORTLAŞDIRMA
Qutuların çeşidləndirilməsi fabrikdə həyata keçirilir. Bu mərhələdə xammal ayrılır.


ÜYÜDÜLMƏ
Bu mərhələdə metal gələcək emal üçün hazır vəziyətə gətirilir (ölçüsü dəyişilir, parçalara ayrılır, digər metal hissələri tərkibindən ayırılır).


ƏRİTMƏ
Bu mərhələ emal əritmə sobalarında həyata keçirilir
скачать софт